Wat is gestalttherapie?

Visie

Als hulpverlener verkeer je dagelijks in moeilijke situaties. Cliënten die vast zitten in pijn, angst en onmacht vragen om meer dan een oplossingsgericht of systemisch werkmodel en interventierepertoire.

De kracht van de Gestalttraining zit in het doormaken van een persoonlijke ontwikkeling. Deze stelt je in staat om als professional vanuit echtheid aanwezig te zijn in het hier en nu van emotioneel ingewikkelde situaties.

Daarmee leer je iets unieks: je leert gevoelens van boosheid, angst, verdriet en machteloosheid voor jezelf en de ander te dragen en ze vervolgens afgestemd in contact te brengen.

Zo vind je houvast in jezelf en wordt je persoonlijkheid je belangrijkste en meest effectieve werkinstrument.

Dit maakt het mogelijk met je cliënten een helende relatie aan te gaan. Door de focus te verschuiven van het probleem naar de mens en zijn verlangens, achter het probleem, creëer je veiligheid en vertrouwen in zeer kwetsbare contacten. Hierdoor kan er zich in de situatie wat lucht en grond ontwikkelen en een open en eerlijke dialoog ontstaan.

De kern van de Gestalt methodiek en visie is:
1 - Situationeel. Mensen en problemen dienen steeds bekeken te worden binnen de context van de gehele situatie en de relaties die daarin een rol spelen.

2 - Ervaringsgericht: Leren betekenis te geven aan ervaringen en gevoelens tegen de achtergrond van de situatie en de eigen geschiedenis.

3 - Vrijheid herstellend. Ontwikkelen van een breder repertoire van contactstijlen in de wisselwerking met de omgeving.

4 - Dialogisch. Voor emotionele en persoonlijke ontwikkeling en het herstel van eigen kracht is de ondersteuning vanuit een intieme doch professionele relatie essentieel.

5 -Gebaseerd op polariteiten. Vrolijk is niet beter of slechter dan boos. Afstand niet beter of slechter dan nabijheid. De situatie bepaalt de waarde van iets. Over beide polen beschikken vergroot je mogelijkheden.

6 - Holistisch. Het geheel is meer dan de som der delen. De betekenis ligt in het geheel. Een mens wordt geen recht gedaan als hij gereduceerd wordt tot een verzameling feitelijkheden.

7- Creatief afstemmend. Vrijheid vindt altijd plaats binnen bepaalde grenzen. Het is de kunst je mogelijkheden te ontdekken te midden van allerlei onmogelijkheden die de realiteit ons oplegt.

8- Behoefte- en taak-gericht. In de wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving zien we steeds een geven en nemen tussen wat die mens van zijn omgeving wil (behoefte) en wat de omgeving van die mens vraagt (taak) Mogelijkheden ontstaan daar waar er een reële kijk is op de aanwezige beperkingen en bepaaldheden.

 

GESTALTTHERAPIE: PSYCHOTHERAPIE VAN HET CONTACT

Volgens de Gestalttheorie is contact voor mensen even noodzakelijk als zuurstof en water. Gestalttherapie wordt dan ook de psychotherapie van het contact genoemd.

DE MENS IN ZIJN OMGEVING
Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving. Zijn omgeving omvat gezin, werk, vrienden en relaties. Dit geheel is te beschouwen als onderdeel van de grotere wereld. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen als het contact met hun omgeving verstoord is en ze dit niet kunnen herstellen. Deze opvatting wijkt af van de meeste psychotherapieën, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

ZINTUIGELIJKE EN LIJFELIJKE BEWUSTWORDING
In de Gestaltbenadering, staat de therapeut niet alleen stil bij de problemen zelf, maar legt vooral nadruk op de manier waarop je deze problemen ervaart, binnen jouw omgeving. Welke betekenis hebben ze in je leven en hoe ga je ermee om? De aandacht richt zich ook sterk op wat je zintuigen waarnemen, wat je lijfelijk ervaart. Hierdoor krijg je vaak een passender antwoord op levensvragen dan wanneer je je alleen door je gedachten laat leiden. Door gewaar te zijn van lichamelijke en zintuiglijke signalen, leer je opnieuw contact maken met je eigen beleving en leer je om op een creatieve manier met je problemen om te gaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

-----------------------------

ERKEND DIPLOMA

      

-----------------------------

LINKS

  

0